Meniu Toggle menu

Anul Credinţei şi Familia

Anul Credinţei şi Familia
Scrisoare pastorală a PS Petru Gherghel
Episcop al Diecezei de Iaşi

„Doamne, măreşte-ne credinţa” (cf. Lc 17,5)

Către toţi preoţii, persoanele consacrate
şi către tot poporul lui Dumnezeu, către toate familiile Diecezei de Iaşi

Chemarea pe care ne-o face Sfântul Părinte papa Benedict al XVI-lea, prin scrisoarea apostolică Porta fidei (Poarta credinţei) din 11 octombrie 2011, este un dar, un semn de mare preţuire şi o adevărată dovadă a grijii şi iubirii divine şi a preţuirii sale pastorale faţă de noi. El ne cheamă să redescoperim harul credinţei şi să reînnoim fidelitatea noastră faţă de Dumnezeu, prin trăirea de fii şi de membri vii ai Bisericii sale.

Credinţa este bucuria întâlnirii noastre cu el, Dumnezeul şi Mântuitorul nostru, care ne face să ştim că toate ne sunt descoperite şi oferite pentru fericirea noastră şi pentru gloria trăirii în comuniune cu el, care ne primeşte în familia sa.

Pentru aceasta îl preamărim prin cuvintele apostolului: „Binecuvântat să fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care în marea sa îndurare ne-a renăscut la o speranţă vie prin învierea lui Isus Cristos din morţi pentru o moştenire nepieritoare, neîntinată, neofilită, păstrată pentru voi în ceruri. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru mântuirea care este gata să fie manifestată în timpul de pe urmă. Pentru aceasta să vă bucuraţi, pentru ca valoarea credinţei voastre mai preţioasă decât aurul pieritor să fie un motiv de laudă, mărire şi cinste la arătarea lui Isus Cristos” (1Pt 1,3-5) şi îl rugăm împreună cu ucenicii săi: „Doamne, măreşte-ne credinţa” (Lc 17,5).

Sfântul Părinte ne invită la o reîmprospătare a darului credinţei, parcurgând un drum special în Anul Credinţei, în aprofundarea învăţăturii transmise de autorii sacri, de sfinţii apostoli şi evanghelişti şi de îndelunga tradiţie a Bisericii, prezentată cu o grijă părintească de Biserică şi magisteriul ei.

Preocupat ca darul credinţei să fie cât mai bine cunoscut şi trăit, Sfântul Părinte ne cheamă, acum la împlinirea celor 50 de ani de la deschiderea Conciliului Vatican II, de către fericitul Ioan al XXIII-lea, şi a celor 20 de ani de la publicarea Catehismului Bisericii Catolice, „depositum fidei” (depozitul credinţei) elaborat din dorinţa şi sub îndrumarea neuitatului şi fericitului papă Ioan Paul al II-lea, la o reflecţie profundă şi la o redescoperire a credinţei mereu aceeaşi, conştientizând astfel ce chemare nobilă ne revine din credinţă şi cât de importantă este misiunea de a o transmite prin mărturia proprie.

„Reînnoirea Bisericii trece şi prin mărturia oferită de viaţa celor care cred. Cu însăşi existenţa lor în lume, creştinii sunt chemaţi, de fapt, să facă să strălucească acel cuvânt al adevărului pe care Domnul Isus ni l-a lăsat”, subliniază Sfântul Părinte în scrisoarea sa apostolică.

Nu trebuie să uităm că, în timp ce suntem invitaţi să redescoperim credinţa şi adevărurile pe care ni le-a încredinţat Domnul, tot din aceeaşi credinţă, aşa cum ne învaţă şi ne atenţionează apostolul Paul, „caritas Christi urget nos„, dragostea lui Cristos ne obligă (2Cor 5,14).

Iubirea lui Cristos, descoperită prin credinţa, care umple inimile noastre, ne stimulează să evanghelizăm. Aşa cum el i-a ales pe apostoli şi pe ucenici să meargă şi să vestească evanghelia la toate popoarele, aşa o face şi cu noi, trimiţându-ne „pe drumurile lumii, pentru a proclama evanghelia sa tuturor popoarelor” (cf. Mt 28,19).

Iată menirea acestui An al Credinţei, iată chemarea noastră ce trebuie să o cunoaştem şi să o împlinim, din voinţa şi alegerea expresă a Mântuitorului.

Continuând să înţelegem, în acelaşi timp, rolul pe care îl are familia creştină, căreia îi dedicăm mai departe cea de-a treia etapă a anului pastoral local, ne vom îndrepta atenţia spre acea misiune pe care o au părinţii de a transmite copiilor, odată cu viaţa şi grija pentru sănătate, şi tezaurul credinţei primit din străbuni, ca un testament ce luminează şi călăuzeşte paşii făcuţi prin poarta credinţei deschisă prima dată prin sfântul Botez şi alimentată de viaţa sacramentală.

Sfântul Părinte, vorbind despre modelele de credinţă de care s-a bucurat Biserica de-a lungul veacurilor, evidenţiază, în scrisoarea sa, ca un stimulent pentru cei de azi, exemplul de credinţă al Mariei trăită în întreaga ei viaţă; exemplul apostolilor, care, părăsind toate, l-au urmat pe învăţătorul lor (cf. Mc 10,28); al ucenicilor care au format prima comunitate strânsă în jurul apostolilor (cf. Fap 2,42-47); al martirilor şi al bărbaţilor şi femeilor care şi-au consacrat viaţa lui Cristos. Dar, mai ales, Sfântul Părinte, subliniază credinţa atâtor bărbaţi şi femei, de toate vârstele, care au mărturisit frumuseţea de a-l urma pe Cristos, acolo unde erau chemaţi să dea mărturie că sunt creştini: în familie, în profesie şi viaţa publică (cf. PF 13).

Familia este locul cel dintâi unde începe şi creşte credinţa, avându-i pe părinţi ca primii maeştri de viaţă creştină şi de adevărată iubire.

Familia este, cu adevărat, prima şcoală a credinţei şi prima Biserică a trăirii şi împărtăşirii iubirii ce desăvârşeşte armonia din casă şi din societate.

În acest sens, în consonanţă cu dorinţa Sfântului Părinte din scrisoarea apostolică Porta fidei şi ţinând cont de recomandările Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei din Nota cu indicaţii pastorale pentru Anul Credinţei, după ce am auzit părerea responsabililor cu oficiile diecezane (3 septembrie 2012), prezentăm tuturor preoţilor, tuturor structurilor diecezane şi întregului popor credincios următoarele indicaţii pentru Anul Credinţei:

Program diecezan pentru Anul Credinţei şi Familia

1. Toţi preoţii vor studia şi parcurge cu atenţie scrisoarea apostolică Porta fidei a Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea din 11 octombrie 2011 şi documentul Notă cu indicaţii pastorale pentru Anul Credinţei, elaborat de Congregaţia pentru Doctrina Credinţei la 6 ianuarie 2012.

2. Deschiderea solemnă va avea loc la 11 octombrie 2012 în catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină”, cu participarea membrilor Consiliului Prezbiteral, a Consiliului Pastoral Diecezan, a preoţilor de la Institutul Teologic Iaşi, a preoţilor din toate parohiile şi congregaţiile din oraş, după un program ce va fi anunţat, iar duminica următoare, 14 octombrie 2012, aceeaşi celebrare va avea loc în toate parohiile şi structurile diecezane din dieceză, cu mărturisirea solemnă a credinţei.

3. Cu ocazia deschiderii solemne se vor expune, la un altar lateral sau într-un loc potrivit, lângă amvon sau pupitrul pentru predică, Biblia, Catehismul Bisericii Catolice şi documentele Conciliului Vatican II. Acestea, precum şi Compendiul şi Youcat (Catehismul pentru tineri) vor constitui o deosebită preocupare şi o grijă de aprofundare în acest an.

4. Se vor elabora, de către Oficiul pentru Cateheză, şi se vor prezenta credincioşilor cateheze pentru adulţi, tineri şi copii, legate direct de cele 12 articole ale Crezului. Ele vor fi prezentate pe site-ul diecezei şi în publicaţia Lumina creştinului, începând chiar cu luna octombrie.

5. Omiliile, pornind de la lecturile sfinte, vor cuprinde adevăruri despre credinţă sau despre unele aspecte specifice acesteia, iar familiile creştine vor fi invitate la o reînnoită trăire a credinţei.

6. Preoţii întruniţi în şedinţe decanale vor trata probleme practice de trăire a credinţei în viaţa particulară şi în comunităţile parohiale.

7. Vor fi stabilite cursuri speciale de studiu legate de documentele Conciliului şi de Catehismul Bisericii Catolice, sub coordonarea Institutului Teologic şi a celorlalte şcoli teologice, după programul stabilit de Oficiul pentru Cler.

8. Vor fi programate, pe parcursul acestui an, zile de studiu, conferinţe, simpozioane organizate de institutele teologice, facultăţile de teologie, precum şi de Oficiul pentru Pastoraţia Universitară, mereu dedicate conţinutului credinţei şi dialogului dintre credinţă şi raţiune după învăţătura Bisericii (Fides et ratio).

9. Vor fi organizate întâlniri speciale pentru credincioşi dedicate cunoaşterii Sfintei Scripturi şi analizei academice a credinţei.

10. Vor continua misiunile populare din parohii, îndreptate spre întărirea credinţei în familii şi spre trăirea credinţei în societate.

11. O atenţie deosebită se va acorda celebrărilor liturgice, în special sfintei Euharistii, având în vedere că „în Euharistie, mister al credinţei şi izvor al noii evanghelizări, credinţa Bisericii este proclamată, celebrată şi întărită”.

12. Vor fi prezentate, în diferite momente şi cateheze, figuri ale mărturisitorilor de credinţă (locali), în special imaginea episcopului Anton Durcovici, şi va fi promovată cinstirea mărturisitorilor noştri de către poporul creştin, mai ales la zilele dedicate lor.

13. Călugării şi călugăriţele, membrii institutelor de viaţă consacrată şi ai institutelor de viaţă apostolică, precum şi membrii asociaţiilor prezente în dieceză se vor angaja să trăiască atât în casele proprii, dar, mai ales în parohii, susţinând public iniţiativele pastorale diecezane şi parohiale, după carisma lor, cu scopul întăririi şi reînnoirii în credinţă a persoanelor din comunitate, mai ales a celor ce stau departe de Biserică.

14. În cadrul Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor vor avea loc celebrări, pe cât posibil, împreună cu fraţii noştri din Biserica Ortodoxă, pentru a mări astfel cunoaşterea darului comun al credinţei şi trăirea ei în societatea de astăzi, ameninţată de atâtea primejdii, de ateismul practic, de indiferentism şi de secularism.

15. Tinerii vor trăi în spirit de mare credinţă zilele dedicate lor la nivel parohial şi diecezan, având în vedere şi întâlnirea de la Rio de Janeiro (Brazilia), unde Sfântul Părinte îi aşteaptă pe mulţi tineri pentru a le întări credinţa după tema stabilită pentru acest moment mondial.

16. Publicaţiile şi toate instrumentele de comunicare ale parohiilor, ordinelor călugăreşti, ale institutelor teologice şi universitare, mai ales cele ale Editurilor „Presa Bună” şi „Sapientia”, ca şi site-ul oficial al diecezei vor deveni tribuna care va promova atât frumuseţea credinţei, cât şi a trăirii ei în familie.

17. La sfinţirea caselor va fi reînnoită credinţa cu toţi membrii familiei, prin recitarea comună a Crezului şi vor fi distribuite pliante speciale pentru acest an.

18. Vor fi puse la dispoziţia credincioşilor materiale: cântece, lectio divina, diferite rugăciuni cu poporul, după modelul celor din publicaţia De la răsărit până la apus; de asemenea, vor fi publicate rugăciuni pentru adoraţie adaptate Anului Credinţei; va fi elaborat un card al credinţei cu îndatoririle creştinului şi cu calendarul sfinţilor.

19. Zilele speciale, cum sunt Rusaliile, Corpus Domini, cele dedicate Maicii Domnului sau apostolilor, vor fi trăite în spirit de credinţă, primind, în acest sens, un adevărat impuls spiritual de întărire şi mărire a credinţei proprii şi a întregii comunităţi.

20. Locurile de pelerinaj vor fi deschise şi vor rămâne, în timpul anului, pregătite pentru promovarea evlaviei şi a credinţei tuturor celor ce-l caută pe Domnul, iar Oficiul pentru Pelerinaje va stabili un pelerinaj al credinţei, care să includă ca punct central întâlnirea cu Sfântul Părinte, şi care să aibă ca itinerar locurile forte ale mărturisirii de credinţă, cum sunt sanctuarele din diferitele dieceze şi eparhii din ţară, şi, desigur, cel din Cacica, apoi locurile ce amintesc de martirii noştri, ca acela din Sighetu Marmaţiei, unde a murit PS Anton Durcovici şi alţi mari mărturisitori ai Bisericii.

21. Centrul Diecezan Caritas, Centrul Misionar Diecezan şi Oficiul pentru Cântăreţi Bisericeşti şi Muzică Sacră vor elabora programe adaptate specificului lor şi vor susţine comunităţile şi toate structurile diecezane în manifestarea şi trăirea credinţei, precum şi pe toţi cei care se îndreaptă spre ele pentru a beneficia de ajutorul lor.

22. Celelalte oficii şi structuri bisericeşti din dieceză vor putea promova alte iniţiative şi alte momente ce vor avea drept scop favorizarea trăirii credinţei pentru credincioşii noştri.

Pe parcursul derulării Anului Credinţei se vor face şi se vor transmite din partea Episcopiei noi precizări care se vor considera folositoare pentru diferitele momente ale anului liturgic spre o adevărată creştere în credinţă.

Sfinţiile voastre, dragi fraţi şi surori,

Deschizând inimile spre glasul Domnului şi spre chemarea Sfântului Părinte ca şi spre îndemnurile şi recomandările noastre, în unire cu toţi confraţii episcopi catolici latini şi greco-catolici, precum şi cu toţi păstorii de suflete, cu fraţii şi surorile noastre din întreaga ţară şi din întreaga lume şi simţindu-i mereu alături pe cei dragi ai noştri aflaţi departe de ţară, vom avea cu toţii bucuria de a celebra încheierea Anului Credinţei şi al Familiei în duminica Cristos, Rege, din anul 2013 (24 noiembrie), când vom putea îndrepta spre ceruri mărturisirea noastră de credinţă, cu un avânt nou şi cu o mare bucurie.

Vă invit să nu uitaţi că, în luna octombrie, începând cu ziua de duminică, 7 octombrie, are loc Sinodul Episcopilor, convocat de Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea, pentru a înţelege şi mai bine aceeaşi credinţă şi marea misiune ce revine fiecărui membru al Bisericii de a participa la o nouă evanghelizare a lumii, o lume în suferinţă şi cufundată în indiferentism, departe de Dumnezeu şi de orice speranţă în Isus, Mântuitorul omului.

Unirea credincioşilor cu părinţii Bisericii, adunaţi la Roma, împreună cu Sfântul Părinte, este un semn de vie şi profundă participare la viaţa de credinţă a Bisericii lui Cristos şi un act de iubire faţă de toţi fraţii şi surorile noastre părtaşi la aceeaşi credinţă şi uniţi în aceeaşi familie.

Încredinţăm iubirii lui Dumnezeu lucrările acestui sfânt Sinod, o implorăm cu vie iubire pe Maria, maica Bisericii şi regina apostolilor, să ocrotească pe fiecare fiu al Bisericii şi să facă să crească în lume credinţa, speranţa şi iubirea spre fericirea tuturor.

Cred în tine, Doamne, Tată, Fiu şi Duh Sfânt! Măreşte în noi credinţa! Amin.

Iaşi, 1 octombrie 2012

Petru Gherghel,
episcop de Iaşi

Opinii, gânduri, întrebări...